ศึกษา อธิบายความหมายของเทคโนโลยี  วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การทำงานของระบบทางเทคโนโลยี  ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และทรัพยากร โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบและเลือกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อออกแบบวิธีการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันในด้านการเกษตรและอาหาร 

         สร้างชิ้นงานหรือพัฒนาวิธีการโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมทั้งเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย โดยศึกษาค้นคว้า สร้างองค์ความรู้  (Research and Knowledge Formation)  จัดประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง ทดลอง สรุปรายงาน สื่อสารและนำเสนอ (Communication and Presentation) อย่างเป็นลำดับขั้นตอน

          ตระหนักถึงการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และไม่สร้างความเสียหายให้ผู้อื่น มีคุณธรรมและจริยธรรม ตามหลักการของเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการวัดและประเมินผลใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

รหัสมาตรฐาน/ตัวชี้วัด

ว 4.1 ม.1/1  อธิบายแนวคิดหลักของเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันและวิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

ว 4.1 ม.1/2  ระบุปัญหาหรือความต้องการในชีวิตประจำวัน รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา

ว 4.1 ม.1/3  ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จำเป็นนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจ วางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา

ว 4.1 ม.1/4   ทดสอบ ประเมินผล และระบุข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และนำเสนอผลการแก้ปัญหา

ว 4.1 ม.1/5   ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและปลอดภัย

รวมทั้งหมด  5  ตัวชี้วัด


         ศึกษาหลักการของแนวคิดเชิงคำนวณ การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา การหารูปแบบ ารคิดเชิงนามธรรม ตัวอย่างและประโยชน์ของแนวคิดเชิงคำนวณ ตัวอย่างการออกแบบขั้นตอนวิธี เพื่อแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การศึกษาตัวอย่างโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การกำหนดปัญหา ศึกษา วางแผน ดำเนินงาน สรุปผลตามหลักการของเทคโนโลยีสารสนเทศ ศึกษาหลักการของวิทยาการคอมพิวเตอร์ ข้อมูล และหลักการคิดเชิงออกแบบเพื่อเพิ่มมูลค่าให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ วิธีการเก็บข้อมูลและเตรียมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยศึกษาค้นคว้า สร้างองค์ความรู้  (Research and Knowledge Formation)

         ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการออกแบบขั้นตอนวิธีสำหรับแก้ปัญหา การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การระบุข้อมูลเข้า ข้อมูลออก เงื่อนไขของปัญหา เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลและการจัดเตรียมข้อมูลให้พร้อมกับการประมวลผล การแปลงข้อมูลให้เป็นภาพ การเลือกใช้แหล่งข้อมูล การนำเทคโนโลยีมานำเสนอและแบ่งปัน การนำความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้แก้ปัญหา บูรณาการร่วมกับศาสตร์อื่น อาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเชื่อมโยงกับชีวิตจริงอย่างสร้างสรรค์ โดยการสื่อสารและการนำเสนอ (Communication and Presentation) ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

          มีความตระหนัก ความรับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ในการสร้างชิ้นงานและเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ ลิขสิทธิ์ทางปัญญา และเทคโนโลยีในอนาคต แบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของสังคมโลก มีการวัดและประเมินผล โดยใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหา ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 

รหัสมาตรฐาน/ตัวชี้วัด

ว 4.2 ม.4-6/1  ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำันวณในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่นอย่างสร้างสรรค์ และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง

          ว 4.2 ม.4-6/2  รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และใช้ความรู้ ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สื่อดิจิตอล เทคโนโลยี สารสนเทศในการแก้ปัญหาหรือเพิ่มมูลค่า ให้กับบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตจริง อย่างสร้างสรรค์

ว 4.2 ม.4-6/3  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอ และแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย มีจริยธรรม และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต อาชีพ สังคม และวัฒนธรรม

รวมทั้งหมด  3  ตัวชี้วัด