Available courses

          ศึกษา เรียบเรียงและถ่ายทอดความคิดอย่างสร้างสรรค์ จากรายวิชา IS (Research and Knowledge Formation)  เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก แหล่งข้อมูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ   อภิปรายให้เหตุผล  ที่สนับสนุนหรือโต้แย้งประเด็นความรู้ โดยใช้ความรู้จากสาขาวิชาต่างๆ  และมีทฤษฎีรองรับ  ด้วยการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้  (Research  and KnowledgeFormation)  มีทักษะการเขียนโครงร่าง บทนำ เนื้อเรื่อง สรุป ในรูปของรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการเป็นภาษาไทยความยาว จำนวน ๔,๐๐๐ คำ หรือเป็นภาษาอังกฤษ ความยาว ๒,๕๐๐ คำ  มีการอ้างอิงแหล่งความรู้ที่เชื่อถือได้อย่างหลากหลาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  เรียบเรียงและถ่ายทอดสื่อสาร นำเสนอความคิดอย่างชัดเจน เป็นระบบ มีการนำเสนอในรูปแบบเดี่ยว (Oral individual) หรือกลุ่ม (Oral panel presentation) โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายและมีการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ ตามหลักการสื่อสารและการนำเสนอ (Communication and Presentation)เพื่อให้เกิดทักษะ ในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ และทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เห็นประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่สาธารณะและสังคมโลก