รายวิชาที่มีอยู่

             ศึกษาแนวคิดเชิงนามธรรม การคัดเลือกคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการแก้ปัญหา ขั้นตอนการแก้ปัญหา การเขียนรหัสจำลองและผังงาน การเขียนออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย ที่มีการใช้งานตัวแปร เงื่อนไข และการวนซ้ำเพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์การรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ การประมวลผลข้อมูล การสร้างทางเลือก แนวทางการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ปลอดภัย การจัดการอัตลักษณ์ การพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา ข้อตกลงและข้อกำหนดการใช้สื่อและแหล่งข้อมูล โดยศึกษาค้นคว้า สร้างองค์ความรู้  (Research and Knowledge Formation

            จัดประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัว ให้ผู้เรียนได้ศึกษาได้ปฏิบัติจริง ทดลอง สรุปรายงาน สื่อสารและนำเสนอ (Communication and Presentation)  อย่างเป็นลำดับนำแนวคิดเชิงนามธรรมและขั้นตอนการแก้ปัญหา ไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรม  หรือการแก้ปัญหาในชีวิตจริง รวบรวมข้อมูลและสร้างทางเลือก ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

            ตระหนักถึงการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และไม่สร้างความเสียหายให้ผู้อื่น มีคุณธรรมและจริยธรรม ตามหลักการของเทคโนโลยีสารสนเทศและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการวัดและประเมินผลโดยใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ต้องการ


     ศึกษาความสำคัญของการเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต ติดตั้งและใช้งานโปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์ (web server)  การทำงานของคำสั่งภาษา PHP  ออกแบบและเขียนโปรแกรมเพื่อรับและแสดงผลข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต  ออกแบบและเขียนโปรแกรมเพื่อจัดการแฟ้มข้อมูลและฐานข้อมูล  ออกแบบและเขียนโปรแกรมพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันเพื่อใช้งานในชีวิตประจำวัน 

    


          ศึกษา เรียบเรียงและถ่ายทอดความคิดอย่างสร้างสรรค์ จากรายวิชา IS (Research and Knowledge Formation)  เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก แหล่งข้อมูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ   อภิปรายให้เหตุผล  ที่สนับสนุนหรือโต้แย้งประเด็นความรู้ โดยใช้ความรู้จากสาขาวิชาต่างๆ  และมีทฤษฎีรองรับ  ด้วยการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้  (Research  and KnowledgeFormation)  มีทักษะการเขียนโครงร่าง บทนำ เนื้อเรื่อง สรุป ในรูปของรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการเป็นภาษาไทยความยาว จำนวน ๔,๐๐๐ คำ หรือเป็นภาษาอังกฤษ ความยาว ๒,๕๐๐ คำ  มีการอ้างอิงแหล่งความรู้ที่เชื่อถือได้อย่างหลากหลาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  เรียบเรียงและถ่ายทอดสื่อสาร นำเสนอความคิดอย่างชัดเจน เป็นระบบ มีการนำเสนอในรูปแบบเดี่ยว (Oral individual) หรือกลุ่ม (Oral panel presentation) โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายและมีการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ ตามหลักการสื่อสารและการนำเสนอ (Communication and Presentation)เพื่อให้เกิดทักษะ ในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ และทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เห็นประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่สาธารณะและสังคมโลก